Bibeltekster Bibelsk historie Geografi og historie Liturgi og sakramenter Bønn Israels geografi

Den gode hyrde katekese - Norge

Katekesens historie   Teologi   Atrium  Presentasjoner  Materiell   Kurs   Lenker og adresser Personinformasjon Litteratur Kontakt oss

Bokomtale

Cavalletti, Sofia. Guds rikes historie, del 1. Fra skapelse til parusi, Oslo 2013, ISBN: 978-82-997240-3
I denne boken gir bibelforskeren Sofia Cavalletti leseren en nøkkel til å lese Bibelen ved å følge "den gylne tråden" i frelseshistorien fra skapelsen av verden til dens mål i Kristus i parusien. Dette er en grunnleggende bok for kateketer innenfor Den gode hyrde katekese, men alle som ønsker å forstå det bibelske grunnlaget for kristendommen vil også finne denne boken berikende.

Boken koster kr. 220.- Den kan skaffes gjennom bokhandel, eller ved henvendelse til oss.

Gobbi, Gianna. Om å lytte til Gud sammen med barn, Maria Montessoris metode anvendt i trosopplæringen for barn, Oslo 2011, ISBN: 978-82-997240-3-6
Dette er en bok som bygger på tiårs praktiske erfaringer med barn og en respektfylt, observerende holdning til barns måte å lytte til og samtale med Gud på. Den beskriver hvordan man kan legge til rette for barnets religiøse liv, gjennom øvelser som gjør barnet i stand til å finne den indre stillheten og roen som gjør det mulig å kommunisere med Gud; lytte til Gud og deretter svare på Guds henvendelse til oss mennesker.
Boken vektlegger også hvordan den voksne, som lytter til Gud sammen med barn, selv må arbeide med sitt forhold til det å være en tjener for Guds ord, og ikke bli opphengt i materiell og tekniske ferdigheter. Men selv være en som ønsker å trenge dypere inn i sitt forhold til og enhet med Kristus, den eneste virkelig sanne lærer for alle troende.

Boken koster kr. 220.-. Den kan skaffes gjennom bokhandelen, eller ved henvendelse til oss.

Cavalletti, Sofia. Barnets religiøse potensial i alderen 6 til 12 år, Oslo 2011, ISBN: 978-82-997240-2-9
Dette er en fortsettelse av boken Barnets religiøse potensial som kom i 2009 og som beskrev erfaringer med barn mellom tre og seks år.
For barn fra seks år og oppover får paktsforholdet, eller alliansen mellom Gud og menneske, nye dimensjoner. Kjærlighetsforholdet til Gud, som barnet lever i de første årene av livet, forblir der, og er grunnlaget for videre vekst inn i et moralsk forpliktende forhold til alliansepartneren, Gud.
Det blir viktig for barnet å forstå Guds plan og egen plass i denne planen. Med en større forståelse for tiden og historien, er det mulig for barnet å bevege seg nærmere inn i Guds historie, slik vi finner den uttrykt i Bibel og liturgi; en historie som spenner fra skapelse til parusi.
Møtet med den kjærlige Guds plan gir barnet håp og mening. Erfaringene fra arbeidet med denne aldersgruppen, viser at de temaene som blir tatt opp, gir barna samme dype tilfredshet og fred, som man så hos de yngre barna når deres behov ble dekket i møte med Guds omsorg og kjærlighet.

Boken koster kr. 320.-. Den kan skaffes gjennom bokhandelen, eller ved henvendelse til oss.

Cavalletti, Sofia. Barnets religiøse potensial, Oslo 2009, ISBN: 978-82-997240-1-2
Barnets religiøse potensial er en beskrivelse av erfaringer med utradisjonelle forsøk innenfor trosopplæring for barn mellom tre og seks år og en analyttisk beskrivelse av de erfaringer barna og de voksne har gjort med denne undervisningen over hele verden, i ulike kulturer og ulike samfunnslag.
Boken beskriver barnas møte med Bibelen og liturgien i tilrettelagte miljøer der barnet selv bestemmer tempo og tilnærming.
Den viser oss barnets trang til og glede over forholdet til Gud og kan på den måten være en provokasjon for oss voksne. Barnet eier noe vi selv må kjempe for å gjenvinne. Med en letthet som vi må streve med for å finne igjen, beveger de minste barna seg mellom den umiddelbare og den
transendente verden og gir den som lytter, mulighet til små glimt inn i himmelriket.
Det mest provoserende med boken, er at det ikke er vi som skal gi barnet løsningene og svarene på de religiøse spørsmålene. Vår oppgave er å finne den næringen i Bibel og liturgi som barnet trenger, og derved gi svar på deres dypeste ønske:
”Hjelp meg til selv å komme nærmere Gud.”
Forfatteren Sofia Cavalletti er en kjent italiensk bibelforsker som sammen med Gianna Gobbi, en tidligere medarbeider av Maria Montessori, gjennom mer enn femti år har gitt kurs og forelesninger i det som på norsk kalles Den gode hyrde katekese. Hun har sitt eget atrium – et senter for trosopplæring - midt i Roma, med barn i aldersgruppen 3-12 år.
I Barnets religiøse potensial, beskrivelse av erfaringer med barn fra 6 til 12 (planlagt utgitt i 2010), forteller hun videre om erfaringer med de større barna, og om deres behov.
Cavalletti er allerede kjent i Norge gjennom boken Den gode hyrde og barnet, en vandring i glede (Oslo 2005) hvor hun er en av hovedbidragsyterne.
Cavalletti er også kjent for sine vitenskapelige arbeider innenfor Det gamle testamente og for sitt engasjement for økumenikk, spesielt i forholdet mellom jøder og kristne.

Boken koster kr. 320.-. Boken kan skaffes gjennom bokhandelen, eller ved henvendelse til oss.

Den gode hyrde og barnet; en vandring i glede, Oslo 2005. ISBN: 82-997240-0-7
Den gode hyrde og barnet; en vandring i glede, er en bok, for den som ønsker å forstå de minste (opp til 6 år) barnas gudsforhold.
Den har en teoretisk og en mer praktisk del.
I boken blir det stilt spørsmål som:
• Er barn i stand til å ha et forhold til Gud?
• Svarer religiøs opplæring til noe behov hos barnet? Ber det om slik opplæring? Eller er det bare noe voksne gjerne vil overføre?
• Har fravær av religiøs opplæring noen betydning for utviklingen av det harmoniske barnet?
• Beriker eller kompliserer religiøs opplæring barnets liv?
Boken inneholder mange observasjoner og gir oss mange glimt inn i barnets tankeverden.
Det går helt klart fram gjennom beskrivelsene, at tilretteleggelsen av undervisningen og tenkningen bak, bygger på den italienske pedagogen Maria Montessoris metode.
Boken gir leseren mange praktiske råd om hvordan man kan legge til rette for barnet og hvilke tema barnet hungrer etter – uansett hvor i verden det lever og uansett sosial eller kulturell tilhørighet.
Boken viser hvordan ”vandringen med Den gode hyrde”, metter barnet med tilfredshet og glede, en glede som også den voksne kan få del i gjennom et lyttende og underende fellesskap med barna, i møte med bibelske og liturgiske tekster.

Forfattere er Sofia Cavalletti, italiensk bibelforsker som sammen med Gianna Gobbi tidligere medarbeider av Maria Montessori, startet Den gode hyrde katekese i Roma i 1954, Patricia Coulter som førte katekesen med seg til Canada etter studier i Roma og den kjente italienske psykoterapeuten Silvana Montanaro, som har arbeidet spesielt med de aller yngste barna og som gjennom en årrekke har vært en anerkjent foreleser når det gjelder de yngste barna, over hele verden.


Boken er under revisjon og er antatt gitt ut i ny og endret utgave i januar 2022. Ta kontakt om du ønsker et eksemplar av orignalutgaven henvendelse til oss.

Web-ansvarlig: Inger Marit Brorson

Siden var sist oppdatert; 04.12.2021